JLL: Việt Nam có thể thu hút Google, Amazon mở trung tâm dữ liệu
Chung cư ngừng sốt nhưng giá chưa giảm