Giá chung cư liên tục phá đỉnh khiến người mua chùn tay
Trung Quốc cân nhắc cho chính quyền địa phương mua lại nhà ế