Doanh số bán nhà Trung Quốc chỉ cải thiện ở thành phố lớn
Cá nhân kinh doanh bất động sản có thể bị giới hạn số lần mua bán