Người mua nhà vẫn chờ giá bất động sản giảm?
Giao dịch chung cư tăng thị trường nhà ở bước vào chu kỳ mới