Luật Đất đai 2024: Phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp vốn cho thị trường bất động sản: Nên tập trung phân khúc trung – thấp cấp